Terms and conditions

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN BRIDAL & DESIGN FABRICS B.V.

LEVERINGSVOORWAARDEN:

LET OP: GELIEVE NIET VOORAF TE BETALEN. U ONTVANGT EEN FACTUUR PER MAIL.
DEFINITIEVE FACTUUR KAN AFWIJKEN DOOR WERKELIJK GELEVERD METRAGE, EVENTUELE TOESLAG EN VARIABELE VERZENDKOSTEN.

Voor prijzen tot €14,95 geldt een minimum van 10mtr. Voor prijzen vanaf €14,95 is het minimum 4mtr.
U kunt kleinere hoeveelheden afnemen. Beneden het minimum betaalt u dan 25% toeslag.
Het is mogelijk dat geleverde metrages enigszins afwijken van hetgeen is besteld.
U ontvangt 10% korting bij afname van een volstuk (kant +/- 15mtr. Stof +/- 40mtr.)
Getoonde prijzen zijn zonder 21% BTW, zonder toeslag kleine metrages en zonder verzendkosten.
Verzendkosten variëren per land. Voor Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zweden worden er vanaf € 500,- geen verzendkosten berekend. Voor andere landen kunt u vooraf de verzendkosten opvragen. 
Backorders op hoofdorders van meer dan € 500,- verzenden wij gratis.
Monstermateriaal is gratis maar wij berekenen hiervoor wel porto en verpakkingskosten.
Betalingscondities: 10 dagen -3%, 30 dagen netto.

LIEFERBEDINGUNGEN:

ACHTUNG: SIE ZAHLEN OHNE VORKASSE. SIE ENTFANGEN EINE RECHNUNG PER MAIL. RECHNUNG KANN ANDERS SEIN WEGEND ABWEICHENDE QUANTITÄT, EBT. AUFPREIS UND ABWEICHENDE VERSANDKOSTEN. 

Preisen bis €14.95; Mindestmenge 10Mtr, Preisen ab €14.95; Mindestmenge 4Mtr.
Möchten sie jedoch weniger als das angeführte Minimum abnehmen dann berechnen wir 25% Aufpreis.
Wir können nicht immer genau die bestellte Quantität liefern.
Gezeigte Preisen sind ohne 21% Mehrwertsteuer, ohne Kleinabnahme Aufpreis und ohne Versandkosten.
Versandkosten sind Staatabhängig. Ab € 500,- frei Haus für Holland, België, Deutschland, Österreich und Switzerland. Für andere landen können Sie vorab die Versandkosten nachfragen. 
Nachlieferungen werden ohne Versandkosten berechnet.
Mustermaterial ist gratis. Wir berechnen nur Porto und Verpackungskosten
Zahlungsbedingungen: 10 Tage -3% skonto, 30 Tage  netto.

TERMS and CONDITIONS:

ATTENTION: PLEASE DON'T PAY IN ADVANCE. YOU WILL RECEIVE AN INVOICE BY MAIL. FINAL INVOICE CAN BE DIFFERENT DUE TO DIFFERENT QUANTITY, POSSIBLE SURCHARGE AND VARIABLE SHIPPING COSTS.

For prices up to €14.95 the minimum order is 10mtrs, For prices over €14.95 the minimum is 4mtrs.
You can order less but then there is a surcharge of 25%.
It is possible the delivered quantity is not exactly the ordered quantity.
You will get 10% discount on full pieces (lace about 15mtr, and plain fabrics about 40mtr.).
The prices shown on this site are are without 21% VAT, without surcharge for small quantities and without shipping costs.
Shipping costs depend on your country. Orders over € 500,- are shipped for free to Netherlands, Belgium, Germany, Austria and Switzerland. For other countries you can ask for the shipping costs.
Backorders will be shipped for free.
Sample material is free of charge. We will only invoice shipping and packing costs.
Payment terms: 10 days-3%, 30 days netto.


ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN BRIDAL & DESIGN FABRICS B.V.
Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van anders luidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door beslissing verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbeeld te aanvaarden.

Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch. Verkoper kan koper echter naar keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar de koper gevestigd/woonachtig is.
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Leveringen en overgang risico vinden plaats door overdracht der goederen aan de beroepsvervoerder of, in geval de goederen door de koper worden afgehaald c.q. door verkoper worden bezorgd, door de in ontvangstnamen der goederen doorkoper resp. de aflevering in het magazijn van de koper.
Wanneer levering afhankelijk is van afroep door de koper en deze in gebreke blijft met afroepen geldt als leveringsdatum de laatste dag van de overeengekomen afroeptermijn c.q. leveringstermijn.
Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling van de nog te verrichte leveranties te eisen, indien:
Hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico's niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar.
De financiële positie van de koper verslechterd voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze binnen twee weken
na ontvangst der goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn
ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn
geleverd.
Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten.
Bij gerechtvaardigde klachten heeft verkoper de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst retourzending
Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden de vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.
De betaling van de koopprijs dient te Helmond, Nederland te geschieden op een door de verkoper te wijzen rekening.
Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening de oudste vervallen
vordering.
Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de dag creditering van de
bankrekening van de verkoper.
De koper die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover de verkoper in gebreke.
Ieder vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee rente te betalen van maximaal 1,5% per maand of gedeelte van een maand, onverminderd een forfaitaire vergoeding van maximaal15%van de niet tijdig betaalde factuurbedragen conform de handelsgebruiken in het land van de kopers.
Indien koper in gebreke blijft tijdig te betalen is verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen, contante betaling vóór aflevering de goederen of een garantie voor tijdige betaling te verlangen, het uitvoeren van de order op te schorten tot alle vervallen factuurbedragen vereffend zijn.
Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat betaling van alle- ook nog niet vervallen- facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd de goederen van de verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derde over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.
Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichting tot tijdig leveringen zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van verkoper, zoals, doch niet beperkt tot: oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoring bij verkoper van elke aard, storing in de normale aanvoer van grond- en hulpmiddelen ten behoeve van verkoper, almede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.
Verkoper is gerechtigd aan derden kledingartikelen te verkopen, die werden geweigerd en/of retour ontvangen, voorzien van welke (merk-) labels van koper dan ook, wanneer de verwijdering van de (merk-) labels leidt tot schade aan of tot waardevermindering van de betreffende artikelen.